AC

v širokém smyslu, elektrický proud , se mění s časem. Obvykle ve strojírenství se termínem PT rozumí periodický proud, v němž je průměrná hodnota za období proudové a napěťové síly nula. Perioda T P. t. je nejmenší doba (vyjádřené v sec ) , který prostřednictvím změn proudu (a napětí) se opakují ( obr. 1 ). . Důležitou charakteristikou IP je její frekvence t F - 1 počet period v S: f = 1 / T v energetických systémů SSSR a většina světa přijala standardní frekvenci = f 50 Hz ve Spojených státech - 60 Hz. Vysokofrekvenční přepínání se používá v komunikační technologii (od 100 kHz do 30 GHz ). Pro zvláštní účely v průmyslu, medicíně a další. Oblastech vědy a techniky se používají IP t, pro různé frekvence a pulzní proudy (viz. Pulzu techniku). Pro přenos a distribuci elektrické energie se s výhodou použít P. t. Díky jednoduchosti jeho transformace napětí téměř bez ztráty energie (viz. Přenosu elektrické energie, elektrický obvod). Široce se používají třífázové systémy PM (viz Třífázový okruh). Generátory a motory turbínového motoru ve srovnání s stejnosměrnými stroji (stejnosměrným motorem) s stejným výkonem jsou menší, jednodušší, spolehlivější a levnější. Usměrňovač může být napraven, například pomocí polovodičových usměrňovačů, a poté pomocí polovodičových střídačů znovu přeměněn na P.druhá, nastavitelná frekvence; díky tomu je možné použít jednoduché a levné kolektorové motory (asynchronní a synchronní) pro všechny typy elektrických pohonů, které vyžadují plynulou regulaci otáček. Je široce používán v komunikačních zařízeních (rádio, televize, dálková telefonní linka atd.). Metrika je vytvořena střídavým napětím. Střídavé elektromagnetické pole generované v prostoru obklopující vodiče pod proudem, způsobí energetických oscilací v obvodu AP R :. Přerušovaně energie nahromaděné v magnetickém nebo elektrického pole, a pak se vrátí ke zdroji napájení. vibrační energie vytvořené v řetězci P. t. reaktivní proudy, zbytečné zatížení drátu a zdroj proudu a způsobuje další ztrátu energie, která je nedostatečná pro přenos energie P. t. Podkladem pro silové charakteristiky P. t. také srovnání průměrné tepelné působení P. t s tepelným účinkem konstantního proudu odpovídající síly. Hodnota síly získaná tímto způsobem je definována jako efektivní (nebo efektivní) hodnota matematicky reprezentující efektivní hodnotu proudové síly. Analogicky je také stanovena efektivní hodnota napětí. U. Ampermetry a voltmetry termoelektrického měřidla měří efektivní hodnoty proudu a napětí. V nejjednodušším a nejdůležitějším případě je okamžitá hodnota síly i П. . T se mění v čase t sinusově i = I m sin ( ? T + α ), kde < I m - amplituda proudu ω = 2 π F - jeho úhlová frekvence α < - počáteční fáze. Sinusový (harmonické) proud vytváří sinusové napětí o stejné frekvenci u = U M sin ( ? T + β ), kde U < m - amplituda napětí, β - počáteční fáze ( Obr.2 ). . RMS hodnoty m rovná P. I = l m / √2 0, 707 I m U = U m / √2 ≈ 0, 707 U m . Pro sinusové proudy, které splňují kvazi-stacionární (viz kvazi stacionární proud . v budoucnu budou zohledněny pouze takové proudy), jen Ohmův zákon (Ohmův zákon v diferenciálním tvaru platí pro nekvazistatsionarnyh proudů v lineárních obvodech). Vzhledem k přítomnosti v řetězci P. m. Or indukčnosti (y) mezi aktuální kapacity i a napětí u v obecném případě je fázový posun φ = > β - α v závislosti na parametrech obvodu (odpor R, indukčnost l, kapacita C ) a úhlové frekvence ω . V důsledku fázového posunu je průměrný výkon P T. m měří wattmetru, méně práce provozní hodnot proudu a napětí :. R = IU cos φ . V obvodu, který neobsahuje ani indukčnost ani kapacitu, proud se shoduje ve fázi s napětím ( obr. 3 ). Ohmův zákon pro efektivní hodnoty v tomto obvodu bude mít stejný tvar jako u stejnosměrného obvodu: I = U / r. zde r - aktivní obvod odporu určuje činného výkonu R , vydaných řetězce r = P / I 2 . Je-li induktor L П. V sobě indukuje samoindukční emf e L = - L . di / dt = - ωLl m cos ( ? T + α ) = ωLI m sin ( ? T + α - π / 2). Vlastní indukované EMF působí proti aktuální změny, a obvod, který obsahuje pouze indukční proud zaostává ve fázi za napětím o dobu čtvrt, tj. φ = π / 2 ( na obr. 4 ). Efektivní hodnota e L rovno E L = IωL = IX L , kde x L = ωL - indukční odpor obvodu.Ohmův zákon pro tento obvod je: I = U / x L = U / ωL. Při kapacitní C součástí pod napětím u, , že jeho náboj je q = Cu. Periodické změny napětí způsobují periodické změny zátěže, a tam je kapacitní proud i = dq / dt = C.du / dt = ( CU m cos ( ? t + β ) = ωCU m sin ( ? t + β + π / 2). Takto ., sinusový P. t procházející kapacitou, před fázového napětí na jeho svorkách o dobu čtvrt, tj cp = - pi / 2 ( Obrázek 5 <. ). efektivní hodnoty v řetězci jsou spojeny vztahem I = ω CU = u / x c , kde x c > = 1 / ωS - kapacitní obvod P. je-li obvod skládá z sekvenčně soedino .. VLÁDNÍ r, L a C , její impedance je , , kde x = x L > - x c = ωL -

1 / ω C - reaktance obvodu P. Podle m, Ohm právo má formu :. φ = x / r. v tomto okruhu, když je frekvence ω vynucené kmity generované zdroj P. m., s rezonanční frekvencí ω 0 < = 1 /

ωL = 1 / ωS ) a zcela se navzájem ruší, aktuální maximální pozorované rezonanční jev (viz. Vibrační obrys). Napětí na rezonanční indukčnosti a kapacity může být významný (často mnohokrát) vyšší, než je napětí na svorkách obvodu. Zjednodušení výpočtů sinusových obvodů je dosaženo vytvořením takzvaných vektorových diagramů (viz vektorový diagram). Vektory sinusového proudu a napětí provádí na známky bod písmeno označení ( I a U, a úhly mezi vektorů - rovných fázových posuvů mezi okamžitých hodnot odpovídajících množstvích.Algebraické přidání okamžitých hodnot sinusových veličin stejné frekvence odpovídá geometrickému přidání vektorů těchto veličin. U Obr. 6 je znázorněn vektorový diagram na obvodu P. m. Zapojeny v sérii

r L

C . Okamžitá hodnota napětí na svorkách tohoto obvodu se rovná algebraickým součtem napětí na odporu a reaktance u = u L + u r + < u c v důsledku π / 2, a kapacitní zaostává proudu o π / 2 (to znamená, že jsou v opačné fázi), když jsou zapojeny do série, částečně se vzájemně kompenzují. Vektorové diagramy jasně ilustrují průběh výpočtů a slouží k jejich kontrole; umožňují graficky určit v okruhu efektivní napětí U a fázový úhel φ. Kirchhoffova pravidla se používají pro výpočet rozvětvených řetězců kvazistátorské kosmické lodi. V této běžně používané metodě komplexních hodnot (symbolické metoda), který umožňuje expresi v algebraické formě geometrických operací s vektory P. m. A tak použít pro výpočet obvodů P. m. Všechny metody výpočtu obvod DC. Nesinusová povaha pohybu v energetických systémech je obvykle nežádoucí a přijmou se zvláštní opatření k jeho potlačení. Ale v telekomunikačních obvodech, v polovodičových a elektronických přístrojích vytváří ne-sinusoidita samotný pracovní proces. Není-li průměrná hodnota pro dobu aktuální hodnoty nula, pak obsahuje konstantní složku. Pro analýzu procesů v nesinusové proudového okruhu je reprezentován jako součet jednoduchých harmonických složek, jejichž frekvence jsou celočíselnými násobky základní frekvencí I = i 0 + I

1 m sin (< ? t + α 1 ) + I 2 m sin ( 2ωt + α 2 ) + ... + l km sin ( kot + α k ).Zde I 0 - stejnosměrné složky, I im sin ( ? T + α 1 ) - > první harmonická složka (základní harmonická), zbývající termíny - vyšší harmonické. Výpočet lineárních řetězců ne-sinusového proudu založené na principu superpozice (překrytí) se provádí pro každou složku (od x P a x P závislosti na frekvenci). Algebraické přidání výsledků těchto výpočtů poskytuje okamžitou hodnotu síly (nebo napětí) nesinusového proudu. Lit. : Teoretické základy elektrotechniky, 3. vyd. , Část 2, M., 1970; Neiman LR, Demirchan KS, Teoretické základy elektrotechniky, díl 1-2, M. - L., 1966; Kasatkin AS, Electrical Engineering, 3rd ed. , M., 1974; Polivanov, KM, Lineární elektrické obvody se soustředěnými konstantami, Moskva, 1972 (Teoretické základy elektrotechniky, svazek 1). A. S. Kasatkin. Obr. 1. Graf periodického střídavého proudu i (t). Obr. 2. Grafy napětí u a proudu i v obvodu střídavého proudu s fázovým posunem φ. Obr. 3. Diagram a grafy napětí u a proudu i v obvodu, který obsahuje pouze aktivní odpor r. Obr. 4. Schéma a grafy napětí u a proudu i v obvodu obsahujícího pouze indukčnost L. Obr. 5. Schéma a grafy napětí u a proudu i v obvodu, který obsahuje pouze kapacitu C. Obr. 6. Řízení vozidla a vektorový diagram obvodu střídavého proudu se sériovým spojením indukčnosti L, odpor R a kapacitní C. Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.

Populární Příspěvky

Doporučená, 2018

Merck
Velká sovětská encyklopedie

Merck

Město na jihu Somálska republice, na pobřeží Indického oceánu. Administrativní centrum oblasti Benadir. 70 tisíc obyvatel (1969). Exportní port (obrat nákladů asi 60 tisíc t ). Odstranění banánů pocházejících z plantáží v oblasti Genal a Vittorio d'Afrika. Zařízení na čištění bavlny. Velká sovětská encyklopedie.
Čtěte Více
Organizace práce
Velká sovětská encyklopedie

Organizace práce

Přinést lidskou práci do určitého systému. Rozlišuje se mezi sociální a kulturní povahou pracovní síly v rámci pracovního kolektivu. . Veřejné O. t spojena s řadou obecných bodů, totalita, která určuje, zda je provoz jakéhokoli výroby bez ohledu na jeho společenské formy: přilákání lidí do práce, propojení práce s prostředky produkce, práce a spolupráce práce rozkol ve společnosti, distribuce výsledků práce mezi členy společnosti , zajišťující reprodukci práce.
Čtěte Více
Milutin Nikolai
Velká sovětská encyklopedie

Milutin Nikolai

Milyutin Nikolai Alexandrovich (8. 12. 1889 - 1942), sovětský státník. Člen Komunistické strany od roku 1908. Narodil se v Petrohradě v rodině rybáře. Pracovník. Od roku 1910 pracoval na politické práci v odborových svazech, v roce 1913 byl členem představenstva odboru obchodních a průmyslových zaměstnanců; v letech 1914-15 tajemník nemocenského fondu Putilov.
Čtěte Více
Palisty
Velká sovětská encyklopedie

Palisty

(Stipulae) dvě boční výstupek v dolní části listu, vyvíjí jeden na každé straně. Méně časté s listy listu a mezi nimi. Mnoho rostlin nemá. Na bázi řapíku listů složitých listů se nacházejí podobné formace nazvané prilistnichkami (například fazole). Malé rostliny jsou zpravidla malé, ale jsou velké v řadách, hrách a fialkách; P.
Čtěte Více